Potrebna dokumentacija za priklop sončne elektrarne v distribucijsko omrežje

By 0
5436
Potrebna dokumentacija za priklop sončne elektrarne v distribucijsko omrežje

1. V kolikor nameravate postaviti svojo fotonapetostno elektrarno potrebujete gradbeno dovoljenje za objekt na katerem bo elektrarna postavljena (če dokumentacije nimate jo morate pridobiti – za to lahko poskrbi Inpro 22 d.o.o.)

2. Naslednji korak je oddaja vloge za izdajo projektnih pogojev – PP, ki je dostopna na internetni strani Elektro Ljubljana ali na spletni strani Inpro 22.

Priloga!

 • Lokacijska informacija
 • IDZ – idejna zasnova, ki vsebuje podatke o lokaciji elektrarne, predvidena moč elektrarne, prikaz EE omrežja na načrtovanem območju priključitev, itd.

3. Izdelava projekta za izvedbo – PZI: za pripravo potrebne projektne dokumentacije kontaktirajte podjetje Inpro 22 d.o.o., ki vam lahko, če gre za integrirano fotonapetostno elektrarno pripravi PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (zaradi 15 % višje subvencije je izdaja gradbenega dovoljenja zahtevana s strani Javne agencije za energijo RS), če gre pa za klasične panele, ki se montirajo na obstoječo strešno konstrukcijo pa vam pripravi PZI – projekt za izvedbo. V kolikor se odločite, da vam podjetje Inpro 22 d.o.o. postavi fotonapetostno elektrarno bo strošek priprave potrebne projektne dokumentacije že vključen v ceno izvedbe.

PZI

 • Pridobitev lokacijske informacije
 • Vodilna mapa (pridobljena soglasja skupaj s tekstualnim opisom, vendar ne tako podrobno kot je to potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja)
 • Projekt arhitekture (umestitev fotonapetostne elektrarne na objekt)
 • Pridobitev vseh potrebnih soglasij (soglasja je potrebno pridobiti na podlagi lokacijske informacije in opredeljenih varovalnih pasov ali območij)
 • Projekt gradbenih konstrukcij (statika)
 • Projekt elektro inštalacij
 • Projekt strelovodne zaščite
 • Študija požarne varnosti

4. PID (projekt izvedenih del)

5. POV (projekt za obratovanje in vzdrževanje)

6. Vloga za izdajo soglasja za priključitev na DO-SZP: proizvajalec pošlje Elektru Ljubljana, d.d. izpolnjeno vlogo za pridobitev soglasja za priključitev (v nadaljevanju: SPDO).

Priloga!

 • PGD oz. PZI sončne elektrarne
 • Projekt priključitve sončne elektrarne na distribucijsko omrežje
 • Izdaja SZP
 • Elektro Ljubljana, d.d. na osnovi pooblastila Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) izda soglasje za priključitev, če so za to dane elektroenergetske in tehnične možnosti (7. člen SPDO) ter predpiše tehnične in finančne pogoje za priključitev.
 • Na podlagi izdanega SZP mora njegov imetnik v dveh letih izpolniti vse zahteve iz soglasja za priključitev. Če se gradi nov objekt, za katerega je treba po predpisih pridobiti gradbeno dovoljenje, mora imetnik soglasja v zgoraj navedenem roku izdajatelju soglasja predložiti dokazilo o vložitvi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja (14. člen SPDO).
 • PGD oz. PZI sončne elektrarne

7. Nadzor nad izdelavo priključka: investitor oz. proizvajalec najmanj 8 dni pred pričetkom del pisno ali ustno sporoči na OE SDO, Služba za distribucijsko operativo (na pristojnem nadzorništvu)

8. Ko imate fotonapetostno elektrarno postavljeno in izdelano vso potrebno dokumentacijo se dogovorite v našem primeru z Elektro Ljubljana za tehnični pregled. Elektro Ljubljana vam bo dal informacijo, kdo je odgovorni elektroenergetski inšpektor s katerim se dogovorite za tehnični pregled.

9. Pred obiskom elektroenergetskega inšpektorja je potrebno pridobiti še:

 • Poročilo o meritvah strelovoda (izda ga podjetje, ki je postavilo strelovod)
 • Poročilo o preizkusu delovanja zaščit (izda ga lokalni elektro – v našem primeru torej Elektro Ljubljana)

10.Tehnični pregled objekta: pred tehničnim pregledom mora proizvajalec ali investitor predložiti dokumente v pristojno nadzorništvo z naslednjimi dokumenti:

 • Veljavno SZP
 • Vezalna shema ločilnega mesta (v elektronski obliki)
 • Izjava izvajalca o izpolnjevanju pogojev ločilnega mesta (v primeru razpršenih virov s pretvorniškimi sistemi)
 • Poročilo o preizkusu zaščitnih naprav na ločilnem mestu
 • Prijava za priklop na distribucijsko omrežje

V pristojnem nadzorništvu se opravi še vpis o nadzoru priključka, če pa so priključek izvajali naši delavci iz Storitev na distribucijskem omrežju, se vpiše tudi opis priključka in podpis odgovorne osebe izvajalca zunanjega priključka.

Tehnični pregled in priključevanje objekta se izvede na osnovi predložene dokumentacije. Pri pregledu priključka predstavnik Elektra Ljubljana, d.d. preveri ali so izpolnjeni pogoji predpisani v projektnih pogojih in soglasju za priključitev (23. člen SPDO). OE ORDO, SZMK nato izda Izjavo o izpolnjevanju funkcionalnosti ločilnega mesta.

11. Opis tehničnega pregleda: na tehničnem pregledu je prisoten predstavnik lokalnega elektrodistribucijskega podjetja – v našem primeru predstavnik Elektro Ljubljana in predstavnik podjetja, ki je fotonapetostno elektrarno postavilo. Elektroenergetski inšpektor pregleda kako je fotonapetostna elektrarna postavljena, še posebej pozorni so po navadi pri pregledu merilno ločilnega mesta in zaščite. Po končanem tehničnem pregledu se naredi zapisnik.

Vsebina zapisnika o tehničnem pregledu:

 • Projekt fotonapetostne elektrarne
 • Poročilo o meritvah strelovoda (izda ga podjetje, ki je postavilo strelovod)
 • Poročilo o preizkusu delovanja zaščit (izda ga lokalni elektro – v našem primeru torej Elektro Ljubljana)
 • Izjava podjetja, ki je fotonapetostno elektrarno postavilo o skladnosti izvedbe z gradbenim dovoljenjem, projektom in veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
 • Celotna predložena dokumentacija
 • Celotna predložena dokumentacija

12. Po uspešno zaključenem tehničnem pregledu prejmete od elektroenergetskega inšpektorja izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz soglasja za priključitev.

13. Priklopite fotonapetostno elektrarno v omrežje ter preverite poskusno obratovanje. Ponovno pokličete na Elektro Ljubljana, kjer se dogovorite za priklop na distribucijsko omrežje. Vaše elektrarna sedaj deluje vendar pred zaključkom celotnega projekta je potrebno pridobiti še ostale dokumente.

14. Poleg soglasja za priključitev fotonapetostne elektrarne je pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije drugi najpomembnejši dokument, ki ga morate pridobiti. Za izdajo tega dokumenta zaprosite Ministrstvo za gospodarstvo, ki vašo prošnjo obravnava po skrajšanem upravnem postopku v 30. dneh. Obrazec za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije dobite na internetu: 

LINK: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200771&stevilka=3885 

V kolikor nekaterih dokumentov, ki so zahtevani na obrazcu nimate, pokličite odgovorno osebo za urejanje postopka na Ministrstvu za gospodarstvo ter preverite ali morate ta dokument obvezno predložiti (primer: če ste fizična oseba ne morete predložiti izpiska iz poslovnega registra). V primeru, da oddate nepopolno vlogo vam jo bodo zavrnili in vas pozvali, da dopolnite dokumentacijo, kar pa povzroči podaljšanje postopka pridobitve statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije.

15. Iz obrazca je razvidno, da za status kvalificiranega proizvajalca električne energije lahko zaprosi tudi fizična oseba, potrebno pa je na lokalnem elektrodistribucijskem podjetju – v našem primeru Elektro Ljubljana preveriti kako je s fakturiranjem proizvedene elektrike iz male fotonapetostne elektrarne.

16. Približno v roku 30. dni prejmete odločbo Ministrstva za gospodarstvo, da so nam dodelili status kvalificiranega proizvajalca električne energije za dobo dveh let, ki se potem obnavlja.

17. Do te faze ste naredili zelo veliko, ker imate status kvalificiranega proizvajalca električne energije in delujočo elektrarno. Da bi se investicija v fotonapetostno elektrarno začela čim prej odplačevati pa je potrebno ponovno poklicati na elektrodistribucijsko podjetje – v našem primeru Elektro Ljubljana in zaprosimo za kontaktne podatke osebe, ki je odgovorna za sklenitev komercialne pogodbe. Podpisati bo potrebno nekaj pogodb, kot so:

 • Pogodba o prodaji in nakupu električne energije
 • Pogodba o odkupu električne energije iz kvalificiranih elektrarn
 • Kupoprodajna pogodba za tekoče leto

 

Za vas speljemo celoten postopek za izvedbo sončne elektrarne. Vse na enem mestu!
Za več informacij pokličite na +386 (0)59 037 440 ali pišite na info@soncne-elektrarne.com


Uporabni dokumenti


Uporabne povezave